به سرگرمی
تبلیغ متنی

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

 • خانواده
 • سلامت
 • بازی ریاضی
 • اموزش اشپزی
 • اخبار
 • پیامک عاشقانه
 • بخش پذیری را بیشتر بدانید

  مجموعه : بازی ریاضی

  اعدادی بر ۲ بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  ۰ ،۲  ،۴ ،۶  و ۸ باشند.

  اعدادی بر ۳ بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر ۳ بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر ۴ بخش پذیرند که ۲ رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

  اعدادی بر ۵ بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  ۰ یا  ۵ باشند .

  اعدادی بر ۶ بخش پذیرند که هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش پذیر ند.

   اعدادی بر ۷ بخش پذیرند که رقم یکان آنها را  ۲ برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر ۷بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر ۸ بخش پذیرند که ۴برابر رقم صدگان را با ۲برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر ۸ بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر ۹بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر ۹ بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر۱۰ بخش پذیرند که هم بر۲ وهم بر ۵ بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

  اعدادی بر۱۱ بخش پذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر ۱۱بخشپذیراست.

  اعدادی بر۱۲ بخش پذیرند که هم بر۳ وهم بر ۴ بخش پذیرباشند.

  اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را۴برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از ۱۳باشد آن عدد بر۱۳ بخشپذیر است.

  اعدادی بر۱۵ بخش پذیرند که هم بر ۳ وهم بر ۵ بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر ۱۷ بخش پذیرند که اگر ۵برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر ۱۷ بخشپذیر باشد

  اعدادی بر ۱۹ بخش پذیرند که اگر ۲برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر۱۹ بخشپذیر باشد.

  منبع : mola-nor.blogfa.com

  • جوش صورت را با روش های طبیعی رفع کنید
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه